آموزه های قرانی

آموزه های قرانی

آموزه های قرانی

قرآن مهمترین منبع وحیانی است که عمل به آموزه های آن رشد و کمال انسانی و رسیدن به قلّه های سعادت را در پی خواهد داشت. رشد و کمال مسلمین در عرصه های فردی، اجتماعی و سپس بین المللی زمینه ظهور تمدن ناب اسلامی است که با اقتدار در عرصه بین المللی بدرخشد و جهانیان را از نفحات وحیانی خود بهرمند سازد. تاکید قرآن بر عزت مسلمین و ارائه راهکارهایی در سیاست خارجی چون نفی سلطه کفار ، حفظ هوشیاری ، تلاش در کسب استقلال همه جانبه، توجه به سایر مسلمانان مظلوم در اقصی نقاط کره زمین و نیز راهکارهایی در سیاست داخلی چون تعامل صحیح مسئولین و مردم ، عمل به وظایف اجتماعی وانتخاب سبک زندگی اسلامی نشان از این دارد که هر گونه شکست و ضعفی در عرصه بین المللی از کوتاهی مسلمین در انجام تکالیف ایمانی و اجتماعی خود بوده ، چرا که اسلام حق سخن را در این زمینه با بیان سنن و قوانین حاکم بر جامعه و تاریخ به خوبی ادا کرده است و علل عزتمندی ، کامیابی ، خوشبختی و نیز سببهای ذلت،ناکامی و نگون بختی را معرفی و در داستان اقوام گذشته تاریخ به صورت عینی به نمایش گذاشته است .

این پست را به اشتراک گذارید:

بیشتر بخوانید