اساسنامه انجمن

بسمه تعالی

اساسنامه انجمن کارآفرینان پارسیان تایماز

مجمع عمومی امنا


فصل اول- کلیات و اهداف :

ماده 1

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر انجمن کارآفرینان پارسیان تایماز است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار "انجمن" نامیده می شود.

ماده 2

نوع فعالیت : کلیه فعالیتهای انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی بوده و در موضوع اجتماعی ، با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده 3

محدوده فعالیت انجمن بصورت فرا استانی و در سطح استان های اصفهان – تهران – خراسان رضوی – گلستان و مازندران است .

ماده 4

محل : مرکز اصلی انجمن در استان : تهران– شهرستان تهران به نشانی سعادت آباد- خیابان 31- پلاک 16- واحد 1 واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

ماده 5

تابعیت :انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده 6

مدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس به مدت نا محدود می باشد.

ماده 7

دارایی  اولیه انجمن اعم از منقول و غیر منقول مبلغ 000/000/10 ریال می باشد که از سوی هیات موسس تمامآ پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است.

ماده 8

هیات موسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده اند و بعد از تاسیس تحت عنوان موسس مسؤلیتی نخواهند داشت.

ماده 9

اهداف انجمن عبارتند از :

الف: کلیات کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب به منظور کمک به توسعه اقتصادی 

ب: روش اجرای هدف

 1. فرهنگ سازی برای اشاعه تفکر پرورش کارآفرینان بعنوان گام اول توسعه
 2. طراحی و پیشنهاد سر فصل های دروس کارآفرینی
 3. تدوین و پیشنهاد روش برای متحول ساختن تعلیم و تربیت و توسعه فعالیت های نوآورانه
 4. فرهنگ سازی برای اشاعه و گسترش شرکت های دانش بنیان به منظور پیوند بیشتر صنت و دانشگاه برای اهداف کارآفرینی
 5. همکاری در آموزش دوره های کارآفرینی به صورت  دوره های کوتاه مدت ، موافقت مرجع صدور پرواننه با انجام فعالیت های مذکور در اهداف و شیوه های اجرایی ، به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاه های خاص می باشد نیست . بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد . منوط به دریافت مجوز آن مرجع است . اجرا و پیاده سازی در تمامی موارد مد نظر است .فصل دوم : ساختار

ماده 10

ارکان انجمن عبارتند از :

 1. مجمع عمومی
 2. هیات مدیره
 3. بازرس

ماده 11

وظایف مجمع عمومی موسس :

 1. انجام اقدامات اولیه برای تاسیس انجمن
 2. تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن
 3. انتخاب اعضا هیات امنا
 4. انتخاب اولین مدیران و بازرسان.


تبصره 1: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضا بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم در بار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2: تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود.


ماده 12

مجمع عمومی عادی متشکل از کلیه اعضا هیات امنا بوده و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

تعداد اعضای هیات امنایی 9 نفر می باشد .

ماده 13

چنانچه ادامه همکاری هر یک از اعضا هیات امنا به علل فوت ، عزل و یا استعفا غیر ممکن شود. هیات امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رای اکثریت نسبی اعضا بعنوان عضو هیات امن انتخاب می نماید .

ماده 14

مجمع عمومی عادی هیات امنا سالانه در آبان ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا در بار اول 

رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود .


تبصره 1-  اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد ، .جلسه دوم به فاصله حداقل 10 (ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2- مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا  بازرس (ها)

یا یک پنجم اعضاء هیات امنا در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به در خواست اعضاء مبنی برتشکیل مجمع عمل ننماید ، تشکیل می گردد.

تبصره 3- دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار  حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی- تلفنی صورت می پذیرد.

تبصره 4- روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها روزنامه کارآفرین می باشد .


ماده 15

وظایف مجمع عمومی عادی امنا :

 1. انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان ( اصلی و علی البدل) 
 2. استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس(ها)
 3. تعیین خط مشی کلی انجمن
 4. بررسی و تصویبیا رد پیشنهاد های هیات مدیره
 5. تعیین عضو جانشین هیات امنا
 6. تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
 7. تعیین روزنامه  کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها
 8. عزل اعضای امنا ، هیات مدیره و بازرسان 


ماده 16

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :

 1. با در خواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس
 2. با در خواست یک پنجم اعضا ء امنا.


تبصره 1- دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل 10 (ده) روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء امنا خواهد رسید .

تبصره 2- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشدو بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضای امنا تشکیل می گردد .

تبصره 3– تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.


ماده 17

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

 1. تصویب تغییرات اساسنامه
 2. بررسی و تصویب یا رد انحلال انجمن 
 3. تغییر در میزان سرمایه
 4. انحلال قبل از موعد
 5. هر گونه تغییر در ماهیت


ماده 18

جلسات مجامع عمومی امنا توسط هیات رئیسه ای مرکب ازیک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.


تبصره 1 : اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.

تبصره 2 : رئیس هیات مدیره رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد.


ماده 19

هیات مدیره :

انجمن دارای هیات مدیره ای مرکب از7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره 1- جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره 2- شرکت اعضا ی هیات مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 3 جلسه متوالی یا 5.جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره 3- دعوت از اعضای هیات مدیره باید حداقل7 روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.


ماده 20

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس عضو علی البدل  برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرسی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل  آن نشود مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضاء برگزار خواهد گردید .


ماده 21

هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هرماه  1بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد .

تبصره : نحوه تشکیل جلسه فوق العاده بموجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید.


ماده 22

اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک خزانه دار انتخابخواهند نمود حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی امنا خواهد رسید مشخص می نماید.


تبصره 1- هیات مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند.

تبصره 2-  هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمت های دیگری برای سایر اعضا هیات مدیره تعریف نماید.


ماده 23

هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده همچنین هیات مدیره موظف است حداکثر 3 ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی امنا به منظور انتخابات هیات مدیره جدید دعوت نماید. هیات مدیره قبل از درج آگهی موظف است دستور و زمان برگزاری مجمع را به تآئید مرجع صدور  پروانه برساند و حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذیربط و ذیصلاح اعلام نماید.ماده 24

هیات مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد :

حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول ، رسیدگی به حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجامع عمومی افتتاح حساب در بانک ها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جربانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ( مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده . به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام انجمن انجام دهد.


تبصره 1- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیات امنا است هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد. 

تبصره 2- هیات مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری انجمن تا مبلغ 000/000/10 ریال بدون تصویب مجمع عمومی راسا اقدام نماید .


ماده 25

مجمع عمومی عادی امنا1 نفر را بعنوان بازرس اصلی و 0 نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب انتخاب خواهد نمود.


ماده 26

هیات مدیره از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب  نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین می نماید.

تبصره : مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس هیآت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آراءحاضرین اعضای مجمع عمومی.


ماده 27

بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات انجمن انجام داده و اسناد و مدارک  و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.


ماده 28

هیات مدیره ، مدیر عامل و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.


ماده 29

اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند :

 1. کسانی که به علت ارتکاب جذم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلا و یا بعضا محروم شده باشند .
 2. مدیران و مدیر عامل 
 3. اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم .
 4. همسر اشخاص مذکور در بند 2 .


تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .


ماده 30

وظایف بازرس به شرح ذیل است :

 1. بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی امنا .
 2. مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی
 3. گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی امنا 
 4. اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند.
 5. سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.


تبصره : بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.


ماده 31

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده انجمن محسوب شده و از طرف انجمن حق امضاء دارد.

تبصره 1 : عزل مدیر عامل از اختیارات هیات مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد.

تبصره 2 : اگر مدیر عامل عضو هیآت مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیآت مدیره بیشتر نخواهد بود. لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد.

تبصره 3 : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.ماده 32

مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد :

 1.   نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی
 2. استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره 
 3. نگهداری دارایی - اموال-  حسابها- اسناد و دفاتر
 4. اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده باشد.
 5. ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش بهبود و هماهنگی درفعالیتهای انجمن به هیات مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی.
 6. تهیه پیش نویس ترازنامه – بودجه- خط مشی وگزارش سالیانه جهت بررسی هیات مدیره و ارسال به مجمع عمومی.
 7. تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیات مدیره.
 8. نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر 
 9. پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکرعلل موجه برای تصویب به هیات مدیره.
 10. انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات  مربوطه عامل محول شده یا بشود.ماده 33

  حقوق و مزایای مدیر عامل بوسیله هیات مدیره تعیین می شود.

  در صورتی که مدیر عامل از اعضای هیات مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.


ماده 34

مدت ماموریت مدیر عامل از مدت ماموریت هیات مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هر صورت مدیر عامل در صورت انقضا مدت ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.


فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

ماده 35

بودجه انجمن از طریق ذیل تآمین می شود :

 1. هدیه ، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی 
 2. وقف و حبس 
 3. وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنامه سازمان و این آیین نامه 


ماده 36

درآمد و هزینه های انجمن  در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.


تبصره 1- هیات مدیره مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های انجمن موجود است در حسابی مخصوص بنام انجمن نزد یکی از بانکهای رسمی ایران نگهداری نماید.

تبصره 2- سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان تیر ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود.

تبصره 3- مکاتبات رسمی انجمن با امضای مدیر عامل صورت می پذیرد.

تبصره 4- کلیه مدارک پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی نگهداری می شود.

تبصره 5- مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.


ماده 37

هیات مدیره مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.


ماده 38

هیات مدیره مکلف است محل انجمن وتغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.


ماده 39

انجمن دارای سربرگ ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیات مدیره مکلف است نمونه سربرگ و مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت و ثبت شرکتها ارسال نماید.

تبصره- هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد .


ماده 40

انحلال : در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل 3 نفر را به عنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیات مذکور موظف است نتیجه را مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید. 


تبصره 1 : مجمع عمومی فوق العاده موظف است  دارایی سازمان  را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمان های مردم نهاد با موضوعفعالیت مشابه تعیین می گردد واگذار نماید.

تبصره 2 : تصفیه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره 3 : هیات تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.

تبصره 4 : مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت  شرکت ها ارائه نماید.


ماده 41

چنانچه فعالیت های مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد انجمن موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.


ماده 42

به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه ذیربط تآسیس و فعالیت سازمان های مردم  نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.


ماده 43

این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 43 ماده و 35 تبصره در نشست مورخ 18/9/92 طی صورتجلسه شماره 108236/83 به اتفاق آرأ توسط مجمع عمومی مؤسس به تصویب رسید.

این پست را به اشتراک گذارید: