هیات مدیره

هیات مدیره دوره اول

 • دکتر مهدی جوانمرد

مدیر عامل

 • دکتر سعید حسامی

رئیس هیات مدیره

 • آقای سید مهدی حسینی

نائب رئیس هیات مدیره

 • خانم لیلا اسدالله

خزانه دار

 • دکتر محمدصادق جمشیدی راد

عضو اصلی هیات مدیره

 • آقای مهدی ذکریاپناه گشتی

عضو علی البدل هیات مدیره

 • آقای باقر مقدس زاده بزاز

عضو علی البدل هیات مدیره

 • آقای علی نجات بخش اصفهانی

بازرس اصلی هیات مدیره

 • آقای حامد عباسی آقا ملکی
 • بازرس علی البدل هیات مدیره


هیأت مؤسس انجمن

 • دکتر مهدی جوانمرد
 • دکتر سعید حسامی
 • آقای سید مهدی حسینی
 • خانم لیلا اسدالله
 • دکتر محمدصادق جمشیدی راد
 • آقای مهدی ذکریاپناه گشتی
 • آقای باقر مقدس زاده بزاز
 • آقای علی نجات بخش اصفهانی
 • آقای حامد عباسی آقا ملکی
این پست را به اشتراک گذارید: